Organizační struktura

Správa budov, ochrana životního prostředí a BOZP

Marek Kodrla

Marek Kodrla

vedoucí oddělení
Sekce Role a odpovědnosti
Plánování
 • Zajištění a koordinace projekčního procesu včetně EIA
 • Projednání nových záměrů a změn s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a účastníky řízení
 • Zajištění nezbytných stanovisek, územních rozhodnutí, ohlášení a stavebních povolení
 • Zajištění povolení pro zkušební provoz, kolaudačních souhlasů a změn v užívání
Životní prostředí
 • Zajištění dodržování podmínek integrovaného povolení včetně monitoringu životního prostředí
 • Zajištění úkolů v oblasti ochrany ovzduší a při nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou a integrovaným povolením
 • Provozování zařízení pro úpravu vody a zařízení na čištění odpadních vod včetně související administrativy
 • Zavedení a řízení systému ochrany životního prostředí podle ISO 14001/EMAS
Správa areálu
 • Řízení výstavby nových objektů a ploch závodu, kontrola průběhu výstavby a její kvality
 • Kontrola stavu a stavební údržba stávajících objektů a provozní údržba zpevněných a zelených ploch, řízení a kontrola kvality dodavatelsky prováděných prací
Provoz zařízení
 • Instalace, provoz a údržba různých zařízení potřebných pro dodávku médií nezbytných k zajištění výroby (pára, stlačený vzduch, zemní plyn, chladicí média, vytápění a větrání objektů...)
 • Zajištění administrativy související s provozem uvedených zařízení
 • Výběr a zavádění technologií snižujících provozní a energetickou náročnost provozovaných zařízení
Elektro
 • Instalace a provozování el. zařízení
 • Zajištění administrativy související s provozem elektrických zařízení
 • Zajištění údržby a předepsaných kontrol a revizí el. zařízení
 • Výběr a zavádění technologií snižujících provozní a energetickou náročnost provozovaných zařízení
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
 • Udržování systémů řízení BOZP a PO podle: OHSAS 18001 a Bezpečný podnik
 • Řízení rizik na úseku BOZP a PO
 • Spolupráce s výrobními a podpůrnými odděleními v prevenci pracovních úrazů a vzniku nemocí z povolání
 • Odborná podpora a konzultace v oblastech BOZP a PO
 • Ergonomie, hygiena práce a péče o ochranu zdraví zaměstnanců, spolupráce s lékařem závodní preventivní péče
 • Provádění kontrolní činnosti a interních auditů na úseku BOZP a PO
 • Spolupráce při školení zaměstnanců na úseku BOZP a PO