Podmínky užití

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a žádost o souhlas se zpracováním

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání (dále jen „uchazeč“) specifikované níže budou HMMC zpracovávány k následujícím účelům:

  • Výběr vhodného zaměstnance v rámci probíhajícího výběrového řízení (uzavření pracovněprávního vztahu) Pro výběr vhodného zaměstnance a následné uzavření pracovní smlouvy (případně DPP či DPČ) je nezbytné zpracovávat osobní údaje uchazeče zapojeného do výběrového řízení. Tento účel je naplněn ukončením výběrového řízení.
  • Možné opětovné oslovení s nabídkou práce v budoucnu (po skončení výběrového řízení) Údaje uchazeče o zaměstnání mohou být se souhlasem uchazeče o zaměstnání (viz níže) zpracovávány i pro potenciální další oslovení s nabídkou práce v budoucnu. Údaje budou uchovávány do konce 3. kalendářního roku po skončení původního výběrového řízení.
  • Ochrana oprávněných zájmů HMMC V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšného uchazeče uchovávány také po jeho skončení za účelem ochrany oprávněných zájmů HMMC. Toto zpracování se tak týká zejména ochrany před možným sporem s uchazečem ohledně jeho nepřijetí či před kontrolou vedenou kontrolními orgány. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let od skončení výběrového řízení (promlčecí doba).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Rozsah osobních údajů striktně odpovídá účelům jejich zpracování. HMMC tak bude zpracovávat zejména osobní údaje uvedené v osobním dotazníku či životopisu uchazeče, případně v dalších jím předaných dokumentech (dokladech o vzdělání, motivačních dopisech apod.), a dále i údaje předané osobně v průběhu pohovorů apod. 
Osobní údaje jsou také shromažďovány v rámci činnosti HMMC (např. hodnocení personalisty či manažera). Údaje mohou být získány i z jiných zdrojů, například v rámci profesních sociálních sítí či od personálních agentur.

Právní důvody zpracování a žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí údajů pro účely výběru vhodného zaměstnance podle písm. a) výše není povinné, nicméně je nezbytné pro řádné posouzení možnosti přijetí uchazeče, které je v zájmu HMMC. Zpracování údajů pro účel podle písm. c) výše je založeno na oprávněných zájmech HMMC, jak jsou popsány výše. 
Poskytnutí údajů pro účel pod písm. b), tedy pro opětovné oslovení s nabídkou práce v budoucnu, je dobrovolné a je k němu nutný souhlas uchazeče. Uchazeč tento souhlas uděluje zaškrtnutím příslušného pole, které je součástí registračního formuláře. Uchazeč má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat (např. e-mailem na adrese [email protected]). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?

HMMC zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů ale není používáno automatizované rozhodování ani profilování.

Jsou zpracovávané osobní údaje v bezpečí?

Ochrana osobních údajů je v HMMC organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů zajišťují i všichni zpracovatelé osobních údajů, kteří osobní údaje pro HMMC zpracovávají.
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Osobní údaje mohou být předány externím partnerům a poradcům HMMC (např. dodavatelům, právníkům, auditorům, poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem HMMC nebo třetí osoby. Dále mohou být osobní údaje předány orgánům veřejné správy a dalším institucím, pokud to vyplývá z právního předpisu.

Jaká jsou práva uchazečů?

V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) může uchazeč uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů:

  • právo na přístup k údajům, které o něm zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů v souladu s článkem 21 GDPR;
  • právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
  • právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).