Podmínky užití

Informace o cookies a souvisejícím zpracování osobních údajů pro uživatele webových stránek HMMC

Kdo je provozovatelem webových stránek a tedy správcem osobních údajů?

Provozovatelem webových stránek (dále jen „webové stránky“), a tedy správcem osobních údajů, je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).

Co jsou to „cookies“ a jaké využívají naše webové stránky?

Za účelem zajištění správného fungování všech funkcí a analýzy chování uživatelů webové stránky používají takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do počítače nebo jiného zařízení uživatelů. Webové stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony uživatelů, kteří pak nemusí své preference zadávat znovu. Cookies slouží také ke správnému fungování a zobrazování webových stránek a pomáhají pochopit, jak se uživatel po webových stránkách pohybuje a které části webových stránek jsou nejnavštěvovanější. Webové stránky používají jak vlastní cookies, které se týkají zejména správného fungování a zobrazování webových stránek, případně zapamatování uživatelských preferencí, tak cookies třetích stran, a to zejména za účelem analýzy chování uživatelů na webových stránkách, jak je popsáno dále. HMMC užívá cookies za účelem optimalizace webových stránek a jejich zlepšování. V důsledku užívání cookies může docházet k následnému zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek.

Webové stránky používají cookies uvedené v Příloze č. 1 k této informaci (níže).

Jaké osobní údaje mohou být zpracovávány?

V souvislosti s užíváním webových stránek a výše uvedenými cookies mohou být zpracovávány zejména následující údaje:

 • údaje o zařízení, ze kterého jsou webové stránky užívány, vč. IP adresy, údajů o operačním systému a konfiguraci zařízení,
 • lokalizační údaje, tj. údaje o poloze zařízení, ze kterého jsou webové stránky užívány,
 • údaje o aktivitě na webových stránkách, zejm. údaj o času a době užívání webových stránek nebo jejich konkrétních částí.

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu uložení jednotlivých cookies. Po uplynutí této doby již nejsou data obsažená v cookies odesílána na server poskytovatele a jsou smazána. Rovněž osobní údaje budou zlikvidovány (případně anonymizovány), pokud pro další zpracování (uchovávání) nebudou existovat zákonné důvody.

Bez ohledu na výše uvedené doby uložení může uživatel prostřednictvím nastavení svého prohlížeče kdykoliv soubory cookies vymazat a tím zabránit dalšímu zpracování dat v nich obsažených (vč. osobních údajů).

Na základě čeho používáme cookies a zpracováváme osobní údaje?

Používání souborů cookies včetně souvisejícícho zpracování osobních údajů je založeno na předchozím souhlasu uživatele webových stránek. Bez udělení souhlasu nejsou cookies sobory webovou stránkou používány, s výjimkou nutných cookies, které slouží pro správné fungování webových stránek a bez nichž by jejich prohlížení nebylo možné. Je na uživateli, s užíváním kterých cookies udělí provozovateli webových stránek souhlas.

Souhlas s používáním cookies lze kdykoliv odvolat a udělit i pro jednotlivé kategorie cookies, a to prostřednictvím tlačítka 
správy/nastavení cookies.

Používání cookies a tedy i souvisejícímu zpracování osobních údajů je možné zabránit také nastavením webového prohlížeče. Běžné webové prohlížeče jsou obecně nastaveny tak, že je užívání cookies povoleno, obvykle však umožňují používání cookies zakázat, případně omezit, a to i pro konkrétní webové stránky. Informace o nastavení práce s cookies v běžných webových prohlížečích jsou dostupné zde:

 1. Internet Explorer
 2. Microsoft Edge
 3. Google Chrome
 4. Mozilla Firefox
 5. Safari
 6. Opera

Je však nutné pamatovat na to, že v případě, kdy budou cookies ve webovém prohlížeči zakázány, je možné, že webové stránky, resp. jejich jednotlivé funkce, nebudou fungovat správně. 

Jsou zpracovávané osobní údaje v bezpečí?

Tam, kde je to fakticky možné, je ochrana osobních údajů v HMMC organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů zajišťují i všichni zpracovatelé osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pro HMMC.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje mohou být předány externím partnerům a poradcům HMMC (např. dodavatelům, právníkům, auditorům, poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem HMMC nebo třetí osoby. Dále mohou být osobní údaje předány orgánům veřejné správy a dalším institucím, pokud to vyplývá z právního předpisu.

HMMC však nemá jakoukoliv kontrolu nad zabezpečením koncových zařízení uživatelů, ve kterých se cookies, a tedy i osobní údaje, ukládají. Zabezpečení koncového zařízení je vždy odpovědností uživatele.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) může uživatel webových stránek uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k údajům, které o něm zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů v souladu s článkem 21 GDPR;
 • právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
 • právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

Příloha č. 1 – Cookies využívané jednotlivými webovými stránkami